Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Deklaracja Dostępności

Zawartość Deklaracji Dostępności
Wstęp Deklaracji
Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-21

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: częściowy brak właściwego kontrastu elementów tekstowych i nietekstowych, brak warstwy tekstowej niektórych dokumentów w formacie PDF oraz brak alternatywnego opisu zdjęć w materiałach publikowanych po wrześniu 2018 roku.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metody oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Zawieja, marcin.zawieja@odolanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48506102729. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każda osoba odwiedzająca stronę ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Powyższe żądania i wnioski muszą zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”
ul. Raszkowska 36, 63-430 Odolanów
email sekretariat.gmcp@odolanow.pl
telefon +48627332590 / +48627332044
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek wyposażony jest w windę osobową oraz niezbędne udogodnienia umożliwiające właściwe funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością, w tym osobom z niepełnoprawnością ruchową (poruszających się na wózkach, o kulach, z trudnościami w poruszaniu się) tj. łatwo dostępne główne wejście do budynku, podjazdy, wejścia bez progu, szerokie drzwi, toalety, uchwyty, siedziska, wózek inwalidzki oraz krzesełko transportowe, możliwość wejścia z psem asystentem/przewodnikiem, wydzielone miejsce parkingowe.

Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe
Do końca 2021 roku planowane jest pełne dostosowanie strony internetowej Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie do wymagań prawnych ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aktualnie trwają prace nad: ustawieniem właściwego kontrastu elementów tekstowych i nietekstowych, wprowadzeniem brakującej warstwy tekstowej niektórych dokumentów w formacie PDF oraz wprowadzeniem alternatywnego opisu zdjęć w publikowanych materiałach.

Close Menu