Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Odolanowski Dom Pomocy Społecznej

Odolanowski Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym jest zadaniem statutowym Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Prowadzony jest przez Gminę i Miasto Odolanów jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i jest placówką dla 15 osób w podeszłym wieku.

 

| CELE I ZADANIA ODPS

Celem działania ODPS jest:
1. Stworzenie osobom w podeszłym wieku warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacji zadań życiowych.
2. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągania maksymalnej autonomii w funkcjonowaniu osoby w podeszłym wieku.
3. Stymulowanie osoby w podeszłym wieku do osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco – rehabilitacyjnych.
4. Zapewnienie mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymuje samodzielność.
5. Udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

Do zadań ODPS należy:
1. Zaspakajanie niezbędnych potrzeb opiekuńczych, bytowych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.
2. Umożliwienie mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń służby zdrowia (leczenie szpitalne, opieka specjalistyczna, rehabilitacja, podstawowa opieka zdrowotna).

 

|ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG W ODPS

Przedmiotem działania ODPS jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających zgodnie ze standardem usług.

Zakres usług świadczonych przez ODPS uwzględniających w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności obejmuje w szczególności:
1) potrzeby bytowe zapewniając:
a) miejsce zamieszkania;
b) wyżywienie;
c) odzież i obuwie;
d) utrzymanie czystości.
2) usługi opiekuńcze polegające na:
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
b) pielęgnacji;
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
3) usługi wspomagające polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej;
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców;
c) umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych;
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców;
e) stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem;
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości;
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mający charakter terapeutyczny;
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
i) pokryciu w miarę możliwości mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku;
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach;
k) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

Realizację zadań i usług ODPS realizuje poprzez:
1) opiekę lekarską i pielęgniarską,
2) poradnictwo, wspieranie i diagnozę psychologiczną,
3) zajęcia kulturalno – oświatowe, sportowe, rehabilitacyjne,
4) terapię zajęciową ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rozwijających umiejętności samodzielnego życia,
5) rehabilitację fizyczną,
6) kontakt mieszkańców z innymi Domami Pomocy Społecznej,
7) integrację ze środowiskiem,
8) wolontariat – osób zainteresowanych taką formą pomocy.

Mieszkańcy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej zgodnie ze wskazówkami lekarskimi uczestniczą w zabiegach rehabilitacyjnych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaże). Prowadzona jest także terapia przyłóżkowa i gimnastyka. Zakres i poziom świadczonych form pomocy jest dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych Mieszkańców. Każdy Mieszkaniec ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń lekarskich.

ODPS funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca ODPS. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego, nad którego prawidłowym funkcjonowaniem czuwa Kierownik Zespołu.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) organizacja usług wspomagających i opiekuńczych,
2) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych dostosowania do aktualnych możliwości psychofizycznych mieszkańców,
3) opracowywanie indywidualnych planów wsparcia,
4) dostosowanie form rehabilitacji i rodzaju wykonywanych zajęć do indywidualnych możliwości i zainteresowań mieszkańców,
5) zabezpieczenie odpowiedniej organizacji wolnego czasu mieszkańcom, m.in. organizowanie spotkań i imprez o charakterze kulturalno – integracyjnym w celu prezentacji osiągnięć i ich rozwoju twórczego,
6) organizacja świąt i imprez okolicznościowych,
7) indywidualny dobór terapii zajęciowej oraz różnorodnych form aktywizacji zbieżnych z możliwościami mieszkańców,
8) prowadzenie stosownej dokumentacji,
9) ścisła współpraca z rodzinami, opiekunami i ze środowiskiem.

 

| ZASADY PRZYJĘCIA

Do ODPS przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez właściwy ośrodek pomocy społecznej do zamieszkania danej osoby. Zasady ustalania i ponoszenia odpłatności regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Close Menu