Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Gminno – Miejskie Centrum Pomocy

Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Odolanów nie posiadającą osobowości prawnej i wykonującą zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W skład Centrum wchodzą następujące główne działy:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy,
2. Odolanowski Dom Pomocy Społecznej,
3. Dzienny Dom SENIOR+

W ramach pozostałej działalności Centrum prowadzi również:
1) mieszkanie chronione,
2) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,
3) usługi rehabilitacyjne,
4) usługi mediacji.

Całość prowadzonych działań uzupełnia Dział Obsługi Centrum, w tym:
a) Dział Administracji i Obsługi,
b) Dział Finansowo – Księgowy.

Celem działalności Centrum jest realizacja zadań własnych oraz zleconych Gminie i Miastu Odolanów w zakresie zabezpieczenia pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, niedołężnym i ludziom borykającym się z problemami patologii w rodzinie.

Zadania Centrum to:
1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
2. Prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, świadczącego usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.
3. Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+, zapewniającego wsparcie seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+).
4. Pozostała działalność:
1) Prowadzenie mieszkania chronionego przeznaczonego dla ofiar przemocy, jak i dla ofiar zdarzeń losowych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki.
2) Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, będącego własnością Centrum.
3) Wykonywanie usług rehabilitacyjnych.
4) Wykonywanie usługi mediacji w zakresie rozwiązywanie konfliktów i sporów rodzinnych.

 

Close Menu