Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Pozostała działalność

| REHABILITACJA

Rehabilitacja w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Dziennym Domu „Senior+” działających w strukturach Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie obejmuje w szczególności: świadczenia terapeutyczne w formie fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii. Zakres rehabilitacji dostosowuje się do stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz seniorów Dziennego Domu „Senior+”.

Podstawą do świadczenia niektórych usług rehabilitacyjnych jest również aktualne skierowanie lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty ze wskazaniem rodzaju zabiegu, czasu trwania, częstotliwości uwzględniających stan zdrowia.

 

| WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

Wypożyczanie sprzętu jest statutową działalnością odolanowskiego Centrum. Sprzęt jest wypożyczany osobom pełnoletnim okazującym się dokumentem tożsamości, na podstawie zawartej umowy.

Wypożyczenia sprzętu można dokonywać w poniedziałek i czwartek w godzinach od 16:00 do 19:00 na pisemny wniosek zainteresowanego. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa wypożyczenia zawarta pomiędzy Wypożyczającym a Biorącym w używanie, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron. Sprzęt wypożyczany jest na czas określony oznaczony w umowie i nie może przekroczyć 6 miesięcy. W przypadku konieczności przedłużenia okresu korzystania z wypożyczonego sprzętu, Biorący w używanie zawiadamia Wypożyczającego w terminie 7 dni przed upływem terminu, w którym upływa okres wypożyczenia. Warunkiem dalszego korzystania z wypożyczonego sprzętu jest zawarcie aneksu do umowy.

Sprzęt wypożyczany jest odpłatnie zgodnie z cennikiem.

 

| MEDIACJE

Świadczenie usług mediacji rodzinnych jest zadaniem statutowym Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Mediacje rodzinne prowadzone przez Centrum, skierowane są do mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów.

Mediacje rodzinne są bezpłatne. Z usług mediacji mogą skorzystać osoby niespełniające kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej. Osoby chcące skorzystać z usług mediacji zgłaszają się do pracownika socjalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie celem wypełnienia stosownego wniosku. Wniosek potwierdzony przez MGOPS kierowany jest do Centrum.

Świadczenie usługi mediacji rodzinnych zostaje wszczęte:
a) na wspólny pisemny wniosek stron sporu o przeprowadzenie mediacji rodzinnych
b) gdy jedna ze stron sporu wniesie pisemny wniosek o przeprowadzenie mediacji rodzinnych, a druga strona wyrazi zgodę na piśmie na udział w mediacji.

Wspólny wniosek stron o przeprowadzenie mediacji rodzinnych powinien zawierać:
a) oznaczenie stron mediacji wraz z podaniem ich adresów,
b) określenie przedmiotu sporu,
c) podpisy stron.

Złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji traktowane jest jako wyrażenie zgody przez wnioskodawcę na jej przeprowadzenie.

Mediacje są prowadzone przez niezależnego mediatora, którym jest osoba bezstronna i neutralna, towarzysząca uczestnikom w procesie rozwiązywania konfliktu. Mediatorem jest osoba, która posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji, potwierdzone stosownym dokumentem. Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami, lecz stara się ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów i sporów. Mediacja to spotkanie podczas którego zwaśnione Strony szukają najlepszych rozwiązań dla swoich problemów z pomocą niezależnej osoby trzeciej (Mediatora). W mediacji obowiązują określone zasady. Mediacja jest: dobrowolna i poufna, prowadzona jest przez zaakceptowaną, bezstronną i neutralną osobę trzecią – mediatora. Mediacja prowadzi do rozwiązania sytuacji problemowej w sposób satysfakcjonujący każdą ze stron mediacji.

Centrum świadczy usługę mediacji zgodnie z następującymi zasadami:
1) Akceptowalność – osoba mediatora oraz zasady mediacji powinny być zaakceptowane przez Uczestników postępowania mediacyjnego. Brak akceptacji mediatora lub reguł uniemożliwia prowadzenie mediacji. Uczestnicy mają prawo do zmiany mediatora.
2) Bezstronność – mediator szanuje każdą ze stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze stron konfliktu.
3) Dobrowolność – mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować jeśli nie widzi szans na porozumienie.
4) Neutralność – neutralność oznacza, że mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia Stron i nie sugeruje rozwiązań.
5) Poufność – postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.

Przebieg mediacji:
1. Świadczenie usługi mediacji rodzinnych polega na przeprowadzeniu konsultacji mediacyjnych (spotkań informacyjnych), a następnie na przeprowadzeniu spotkań wspólnych.
2. Mediacja prowadzona jest co do zasady w ramach spotkań wspólnych wszystkich stron mediacji. W wyjątkowych sytuacjach na wniosek strony lub mediatora przeprowadza spotkania indywidualne z każdą ze stron. Wyjątkowo mediacja może być prowadzona w sposób pośredni bądź wahadłowy, zwłaszcza gdy okoliczności konfliktu wskazują na to, że nie możliwe bądź niewskazane jest prowadzenie mediacji podczas równoczesnych spotkań ze wszystkimi jej stronami.
3. Liczba spotkań wspólnych zależy od woli stron.
4. Czas jednej sesji mediacyjnej nie powinien przekraczać 90 min.
5. Na pierwszym spotkaniu wspólnym strony zawierają z mediatorem ustną bądź pisemną umowę o przeprowadzeniu mediacji, w której określają przedmiot mediacji, ewentualną liczbę spotkań.
6. Pisemna zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, wniosek o mediację, umowa stron o mediację, protokół z postępowania mediacyjnego, ugoda stanowią dokumentację sprawy, którą przechowuje się w archiwum Centrum. Centrum zapewnia pełną poufność zgromadzonej dokumentacji.

Ugoda, porozumienie:
1. Ugoda jest zawierana wówczas, gdy strony ustalają satysfakcjonujące je obie rozwiązanie i spiszą stosowną ugodę.
2. Każda ze stron otrzymuje podpisany przez wszystkich uczestników (także przez mediatora) egzemplarz ugody.
3. Ugoda musi zawierać informację, iż strony dokonały dobrowolnego jej zawarcia, akceptują jej treść i zobowiązują się do jej przestrzegania.
4. Sąd na wniosek stron przeprowadza postępowanie co do zawartej ugody przed mediatorem nadając klauzulę wykonalności.

 

| MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest zadaniem statutowym Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Mieszkanie jest formą pomocy społecznej dla ofiar przemocy, jak i ofiar zdarzeń losowych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki. Pobyt w mieszkaniu przysługuje osobom dla których gminą właściwą miejscowo jest Gmina i Miasto Odolanów.

Osobom skierowanym do mieszkania chronionego mogą być zapewnione usługi, w tym:
1) usługi hotelowe, tj. miejsce w 1 – osobowym pokoju z aneksem kuchennym, wyposażeniem oraz pełnym węzłem sanitarnym,
2) usługi żywieniowe, tj. możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia wg aktualnej, na okres pobytu osoby skierowanej, zatwierdzonej stawki żywieniowej obowiązującej w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej,
3) usługi specjalistyczne, w tym: psychologiczne, pedagogiczne, prawne.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.
Opłatę za pobyt w mieszkaniu ustala podmiot kierujący Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres przyznanych usług i zasady ponoszenia odpłatności. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

Mieszkaniec ma prawo do:
1) bezpiecznych i właściwych warunków odpoczynku i przygotowania posiłków,
2) korzystania ze wszystkich urządzeń i wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu chronionym,
3) pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony pracownika socjalnego Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie,
4) korzystania z porad i konsultacji specjalistów zatrudnionych w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

Do obowiązków mieszkańca, któremu przyznano pobyt w mieszkaniu należy:
1) korzystanie z wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) zapobieganie zniszczeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania użytkowania mieszkania oraz znajdującego się w nim wyposażenia,
3) przestrzeganie higieny osobistej,
4) zachowanie trzeźwości i nie używania środków odurzających,
5) terminowe ponoszenie odpłatności z tytułu pobytu w mieszkaniu oraz oszczędne korzystanie z mediów,
6) zgłaszanie na piśmie swojej nieobecności przekraczającej 24 godziny co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pracownikowi socjalnemu,
7) umożliwienie wizytowania mieszkania osobom upoważnionym.

W mieszkaniu oraz w jego obrębie zabrania się:
1) przyjmowania gości w godzinach od 22:00 do 8:00,
2) zakłócania spokoju domowego,
3) spożywania napojów alkoholowych,
4) przebywania pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających,
5) palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, za wyjątkiem miejsca do tego wskazanego,
6) wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania.

Decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia w formie miejsca w mieszkaniu wydaje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w oparciu o przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy. Decyzja określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w mieszkaniu.

Close Menu