Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Dzienny Dom Senior +

Dzienny Dom SENIOR+ jest zadaniem statutowym Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Jest jednostką dziennego pobytu, działającą od stycznia 2018 roku w strukturach organizacyjnych odolanowskiego Centrum. Swoją działalnością obejmuje obszar Gminy i Miasta Odolanów. Nadzór nad całością funkcjonowania Dziennego Domu sprawuje Dyrektor Centrum, a jego codzienną pracą kieruje Kierownik. Dzienny Dom realizuje powierzone zadania przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dysponuje 30 miejscami dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

 

| PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ZADANIA DZIENNEGO DOMU

Celem działalności Dziennego Domu jest:
1) zapewnienie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osób po 60 roku życia,
2) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
3) rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,
4) organizacja czasu wolnego dla seniorów,
5) przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych,
6) wzmacnianie wiary we własne możliwości,
7) rehabilitacja społeczna seniorów,
8) kształtowanie nawyku społecznego działania,
9) integracja społeczna seniorów,
10) promocja pozytywnego wizerunku seniora,
11) treningi pamięci.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom obejmuje w szczególności usługi:
1) socjalne, w tym posiłek,
2) edukacyjne,
3) kulturalno – oświatowe,
4) aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
5) sportowo – rekreacyjne,
6) aktywizujące społecznie,
7) terapii zajęciowej.

Dzienny Dom SENIOR+ w Odolanowie odpowiedzialny jest za realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 i współfinansowany jest ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Seniorzy w Dziennym Domu „Senior+” korzystają z rehabilitacji grupowej i indywidualnej polegającej na: ćwiczeniach – gimnastyce porannej; w grupach z przyborami, koordynacji ruchowej, korekcyjnych, manualnych, na rowerach stacjonarnych, na bieżni. Prowadzone są zabiegi na podstawie zleceń lekarza takie, jak: ultradźwięki, laseroterapia, magnetoterapia (VIOFOR), suchy masaż leczniczy. Stosowane są spacery z kijkami – Nordic Walking.

 

| ZAKRES DZIAŁANIA ZESPOŁU OPIEKUŃCZEGO – TERAPEUTYCZNEGO

Do zadań Zespołu opiekuńczego – terapeutycznego należy w szczególności:
1) organizacja usług wspomagających i opiekuńczych,
2) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych dostosowana do aktualnych możliwości psychofizycznych seniorów,
3) opracowywanie indywidualnych planów wsparcia,
4) dostosowanie form rehabilitacji i rodzaju wykonywanych zajęć do indywidualnych możliwości i zainteresowań seniorów,
5) zabezpieczenie odpowiedniej organizacji wolnego czasu mieszkańcom, m.in. organizowanie spotkań i imprez o charakterze kulturalno – integracyjnym w celu prezentacji osiągnięć i ich rozwoju twórczego,
6) indywidualny dobór terapii zajęciowej oraz różnorodnych form aktywizacji z możliwościami seniorów,
7) prowadzenie stosownej dokumentacji.

 

| ZASADY PRZYJĘCIA

Rekrutacja oraz kierowanie uczestników zajęć Dziennego Domu prowadzona jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie. Skierowanie do Dziennego Domu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego.

Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu mają osoby, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiadają niskie dochody,
2) są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania,
3) posiadają złe warunki mieszkaniowe,
4) są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Decyzję o skierowaniu do Dziennego Domu oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w Dziennym Domu wydaje Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Close Menu