Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie działa przy Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie, które jest jego siedzibą. Funkcjonuje i prowadzi swoją działalność od stycznia 2007 roku, opierając się na pracy społecznej ogółu członków.

Celem Stowarzyszenia jest:
a) wspieranie działalności Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie,
b) wspieranie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie,
c) wspieranie działalności Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,
d) wspieranie interwencji kryzysowej,
e) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią,
f) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego,
g) wszechstronna pomoc i opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi, nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los, ofiarami przemocy, ludźmi samotnymi, osobami poszukującymi pracy, ludźmi niezaradnymi życiowo a znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz społecznej,
h) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: sportu, rehabilitacji, rekreacji i wypoczynku,
i) integracja i aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób potrzebujących pomocy w szczególności dzieci z rodzin ubogich, poprzez propagowanie tradycji świątecznych,
j) prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem,
k) zapewnienie specjalistycznej edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
l) wydawanie biuletynów informacyjnych o działalności Stowarzyszenia,
m) promocja i organizacja wolontariatu do realizacji zadań statutowych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) współpracę z administracją rządową i samorządową,
b) pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność Stowarzyszenia,
c) gromadzenie środków pochodzących ze składek, darów pieniężnych i rzeczowych członków Stowarzyszenia oraz innych ofiarodawców
d) prowadzenie działalności charytatywnej,
e) prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej,
f) prowadzenie działalności informacyjnej o uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezrobocia, szczególnie wśród osób w starszym wieku oraz niepełnosprawnych,
g) gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej oraz warunkach socjalnych życia i rozwoju osób niepełnosprawnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów,
h) organizację imprez integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalno – rozrywkowych, obozów rehabilitacyjnych,
i) organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dziennych i całodobowych, schronisk, noclegowni, ośrodków interwencji kryzysowej,
j) tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
k) tworzenie hospicjum opieki paliatywnej,
l) tworzenie i prowadzenie banków żywności,
m) organizowanie pomocy usługowej w formie: doraźnych usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania, rehabilitacji i doradztwa rehabilitacyjnego, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapii zajęciowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
n) organizowanie specjalistycznych warsztatów aktywizujących osoby starsze,
o) organizowanie warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych i promocji dorobku osób niepełnosprawnych,
p) organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym w zaopatrzenie na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w komunikowaniu się,
q) organizowanie pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych,
r) utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, które utraciły oparcie w rodzinie lub oparcie to jest niewystarczające,
s) utworzenie Środowiskowej Grupy Samopomocy dla rodziców opiekujących się osobami niepełnosprawnymi,
t) monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w ich środowisku rodzinnym,
u) podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

Close Menu