Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bez kategorii
Wydarzenia

Zmień rozmiar czcionki:

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie jest zadaniem statutowym Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Prowadzony jest przez Gminę i Miasto Odolanów jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i jest placówką typu AB (dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo) przeznaczoną łącznie dla 35 osób. Jest ośrodkiem pobytu dziennego, funkcjonującym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, z czego co najmniej 6 godzin przeznaczone jest na zajęcia wspierająco – aktywizujące. Istnieje możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć. W ramach działalności w wyznaczonych dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS oraz byłych uczestników.

Celem działania ŚDS jest:
1) stworzenie osobom z niepełnosprawnością warunków nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacji zadań życiowych,
2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągania maksymalnej autonomii w funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością,
3) stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizujących,
4) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb,
5) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdej osoby, niezbędną do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku,
6) udzielanie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego i terapeutycznego.

Do zadań ŚDS należy:
1) zapewnienie opieki w czasie pobytu w ŚDS,
2) prowadzenie specjalistycznej pracy terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób z niepełnosprawnością oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem,
3) prowadzenie zajęć terapeutycznych, treningów odpowiednich do możliwości oraz zainteresowań uczestników,
4) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji uczestników ŚDS poprzez aktywny udział w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
5) promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie realizacji ich zainteresowań i pasji twórczych.

 

| ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Zajęcia w ŚDS prowadzone są w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika jest ustalany indywidualnie i dostosowany do jego potrzeb oraz możliwości psychofizycznych. Zatrudnieni pracownicy, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami organizują zajęcia w podległych im pracowniach oraz w ramach realizowanych treningów.

W ramach ŚDS funkcjonują następujące pracownie:
1) komputerowo – audiowizualna,
2) prac ręcznych,
3) ogrodniczo – florystyczna,
4) plastyczna,
5) artystyczna,
6) rehabilitacja, terapia ruchowa,
7) spotkania grupy teatralnej.

Plan postępowania wspierająco – aktywizującego obejmuje następujące treningi:
1) trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym min: trening nauki higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny,
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Uczestnicy ŚDS mają zapewnioną również niezbędną opiekę psychologiczną i psychiatryczną oraz wsparcie ze strony pracownika socjalnego, a także mają możliwość korzystania z rehabilitacji. Zadaniem rehabilitacji w Środowiskowym Domu Samopomocy jest usprawnianie Uczestników i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólnokondycyjne, indywidualne ćwiczenia korekcyjne, gry i zabawy oraz ćwiczenia aerobowe przy muzyce. Prowadzona jest nauka tańca towarzyskiego oraz przygotowywana choreografia do imprez tanecznych i teatralnych. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników. Każdy uczestnik objęty jest indywidualnym tokiem usprawniania ruchowego, opracowanym przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń lekarskich.

Nad całością prowadzonych działań czuwa kadra pracowników tworząca zespół wspierająco – aktywizujący.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) organizacja usług wspomagających i opiekuńczych,
2) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, dostosowana do aktualnych możliwości psychofizycznych uczestników,
3) dostosowanie form rehabilitacji i rodzaju wykonywanych zajęć do indywidualnych możliwości i zainteresowań uczestników,
4) zabezpieczenie odpowiedniej organizacji wolnego czasu uczestnikom, m.in. organizowanie spotkań i imprez o charakterze kulturalno – integracyjnym w celu prezentacji osiągnięć i ich rozwoju twórczego,
5) indywidualny dobór terapii zajęciowej oraz różnorodnych form aktywizacji zgodnie z możliwościami uczestnika,
6) współpraca z rodzinami, opiekunami i ze środowiskiem.
Nad prawidłowym funkcjonowaniem zespołu czuwa kierownik zespołu wspierająco – aktywizującego.

 

| ZASADY PRZYJĘCIA

Do ŚDS przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie. Zasady ustalania i ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ŚDS regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Do ŚDS mogą być przyjmowane osoby, które:
1) nie wymagają stałej opieki pielęgniarskiej,
2) nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu innych osób,
3) są zdolne do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych.

Close Menu